2016-06-27

Statut Biblioteki Publicznej

Statut

Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2012 r.  poz.642),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  z 2012 r. poz.406),

3) Aktu o utworzeniu Biblioteki (Zarządzenie Nr 23/75 z dnia 23.10.1975 r. Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego),

4) niniejszego Statutu.

§ 2.1. Biblioteka jest samorządową samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Biblioteka wpisana jest do rejestru instytucji kultury pod Nr 1. prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§ 3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki

 

§ 4.1. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:           

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza informowanie, o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

3) współdziałanie z innymi bibliotekami publicznymi tworzącymi ogólnokrajową sieć biblioteczną w zakresie określonym ustawą o bibliotekach.

3. Do zadań Biblioteki należy również:

1) realizacja zadań określonych w ustawie o bibliotekach dla powiatowej biblioteki publicznej, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Organizatorem a Powiatem Ostrowskim,

2) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej;

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

 

§ 5.1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.  Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. Decyzję o przeprowadzeniu konkursu podejmuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który ustala również regulamin konkursu.

3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Biblioteki jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

4. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników oraz określać granice ich umocowania.

6. Udzielenie i odwołanie przez Dyrektora pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

7. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest dyrektor.

8. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Biblioteki w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 6. 1. W Bibliotece może zostać utworzone stanowisko jednego zastępy dyrektora.

2. Zastępcę dyrektora powołuje na czas określony od 3 do 5 lat i odwołuje Dyrektor Biblioteki.

3. Kandydat na zastępcę dyrektora Biblioteki zostaje wyłoniony w drodze konkursu.

4. Konkurs ogłasza dyrektor Biblioteki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu wykonawczego Organizatora.

5. Ogłoszenie o konkursie określa w szczególności:

    1)     formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora;

2)     termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

6. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1)     nazwę i adres instytucji kultury;

2)     wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania;

3)     termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia;

4)     przewidywany termin rozpatrzenia wniosków;

7. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w:

1)     prasie o zasięgu regionalnym,

2)     na stronie internetowej Biblioteki.

8. W celu przeprowadzenia konkursu dyrektor Biblioteki:

1)     powołuje członków komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją";

2)     określa szczegółowy tryb pracy komisji;

3)     wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków.

9. W skład komisji powołuje się nie mniej niż 5 osób.

10. Do składu komisji wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora, dyrektor i przedstawiciel Rady Biblioteki.

10. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu albo będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.

11. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 10, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, dyrektor Biblioteki niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu dla powołania tego członka.

12. Do zadań komisji należy:

1)     stwierdzenie spełnienia formalnych kryteriów konkursu przez kandydata;

2)     przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

3)     sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;

13. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

14. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji.

15. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

16. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 15, komisja przekazuje protokół dyrektorowi Biblioteki i kończy działalność.

17. Obsługę komisji, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia Biblioteka.

18. Dyrektor Biblioteki przed powołaniem zastępcy dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają szczegółowy zakres i warunki pracy. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania zastępcy dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

19. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania zastępcy dyrektora Biblioteki w zakresie nieuregulowanym Statutem mają zastosowanie przepisy art. 681-72 Kodeksu pracy.

§ 7.1. W Bibliotece działa Rada Biblioteki o charakterze opiniodawczym i doradczym, zwana dalej „Radą”, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

2. Do zadań Rady należy:

1)   składanie propozycji do dyrektora Biblioteki związanych z realizacją celów określonych w § 6.

2)   wyrażanie opinii w zakresie działalności Biblioteki, na podstawie przedłożonego przez dyrektora Biblioteki sprawozdania rocznego z działalności, oraz opiniowanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności;

3)   przedstawianie opinii na wniosek Organizatora w sprawie połączenia Biblioteki z innymi instytucjami kultury.

4)   uczestnictwo członka Rady w komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia dyrektora Biblioteki,

5)   opiniowanie aktów prawnych dotyczących Biblioteki.

3. Rada składa się łącznie z 9 członków wskazanych odpowiednio przez:

1)   Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego – 2 członków,

2)   Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 2 członków,

3)   inną jednostkę samorządu terytorialnego, jeżeli zadania tej jednostki realizowane są przez Bibliotekę na podstawie odrębnego porozumienia, o którym mowa w § 4 ust.3 pkt 1) – 1 członek.

4)   Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu sprawującą nadzór merytoryczny nad Biblioteką – 1 członek,

4)   Stowarzyszenie, fundacje i inne instytucje wspierające działalność Biblioteki – 1 członek,

5)   dyrektora Biblioteki – 2 członków,

4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego Rady.

5. Dyrektor Biblioteki i sekretarz Rady uczestniczą w jej zebraniach; sekretariat Rady zapewnia Biblioteka.

6. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

7. Członkom Rady Biblioteki mieszkającym poza Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski może przysługiwać zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, o ile nie otrzymują ich z innego tytułu. Wydatki te pokrywa Biblioteka.

8. Dyrektor Biblioteki przyznaje należności, o których mowa w ust.7, jeżeli środki na ten cel są ujęte w planie finansowym Biblioteki na dany rok.

9. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

10. Kadencja Rady trwa cztery lata.

 

§ 8. 1. Biblioteka może wykonywać zadania określone w porozumieniach zawartych zgodnie z ustawą o bibliotekach.

 

§ 9. 1.Biblioteka swoje zadania realizuje w Bibliotece Głównej przy ul. Wolności 2 oraz w punktach i następujących filiach bibliotecznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

1)   Filia Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 2
2)   Filia Nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 22
3)   Filia Nr 3 w podmiocie leczniczym w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20
4)   Filia Nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Komuny Paryskiej 14
5)   Filia Nr 7 dla dzieci i młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 3

2. Biblioteka Główna działa w zakresie biblioteki publicznej oraz biblioteki powiatowej.

3. Filie wymienione w § 9, ust. 1 pkt. od 1) do 5)działają w zakresie biblioteki publicznej.

 

Rozdziała IV

Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 10.1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania pomieszczeń, w których ta działalność jest prowadzona.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania.

5. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Biblioteki.

6. Dyrektor Biblioteki składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

§ 11. 1. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są dotacje:

1)      podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2)      celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3)      celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2. Przychody z opłat w ramach prowadzonej działalności.

3. Przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego.

4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 12. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Opłaty nie przekraczające kosztów wykonania usługi mogą być pobierane za:

1)   usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2)   wypożyczenia materiałów audiowizualnych.

3. Ponadto opłaty mogą być pobierane:

1)   w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

2)   za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

3)   za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora. 

Rozdział V

Postanowienia  końcowe

§ 13.Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator w trybie przewidzianym w ustawie o bibliotekach.

§ 14.Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.