Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
kadra zarządcza  
Stanowisko
Kierownik Mediateki w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim  
E-mail
biuro@biblioteka-ostrow.pl  
Telefon
62 737 47 00  
Fax
62 737 47 00  
Data składania
2018-08-17  
Data wygaśnięcia
2018-08-17  
Tagi
 
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
ostrowski  
Gmina
Ostrów Wielkopolski
Miasto
Ostrów Wielkopolski  
Ulica
ul. Wolności  
Numer budynku
2  
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Mediateki w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 
Dyrektor  Biblioteki  Publicznej  im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Mediateki w Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
 
 
1.Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz   obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  o szkolnictwie wyższym;
c) co najmniej 3-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku w instytucjach lub innych  podmiotach związanych z promocją czytelnictwa, kultury , wiedzy i edukacji;
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych; 
e) osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
 
2.   Wymagania dodatkowe:
a)  znajomość problematyki będącej przedmiotem działania mediateki jako  interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury, wiedzy i informacji; 
b)  umiejętność posługiwania się technikami CMS w zakresie portali internetowych;
c)  doświadczenie w pracy w bibliotece lub innych podmiotach zajmujących się książką lub promujących  czytelnictwo, kulturę , wiedzę i edukacje;
d)  znajomość zadań i obowiązków mediateki, w tym między innymi kwestii gromadzenia, opracowywania, udostępniania i popularyzowania zbiorów;
e)  znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej;
f)  doświadczenie w zarządzaniu projektami;
g)  zdolności menedżerskie, w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie;
h)  udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów, szkoleń lub kursów,
i)  znajomość rynku wydawniczego w zakresie multimediów i dokumentów audiowizualnych;
j)  zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką;
k)  umiejętność obsługi komputera (narzędzia biurowe : edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny np. MS Office, Open Office);
l)  sumienność, kreatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
m)  umiejętność korzystania z urządzeń biurowych;
n)  prawo jazdy kat. B.
 
 
3.    Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku:
a)  organizowanie i prowadzenie działalności  kulturalnej i edukacyjnej, mającej na celu propagowanie czytelnictwa tradycyjnego oraz na nośnikach cyfrowych;
b)  upowszechnianie nowych technologii  w dostępie do informacji i wiedzy o kulturze, dorobku  i tradycji regionu;
c)  gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów bibliotecznych zarówno papierowych jak i w wersji cyfrowej;
d)  współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i naukowymi;
e)  organizowanie i prowadzenie klubów i kół zainteresowań;
f)  prowadzenie działań związanych z promocją i popularyzacją działalności mediateki;
g)  wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelników.
 
4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
    
Mediateka zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Kolejowej 24b w Ostrowie Wielkopolskim. W budynku znajduje się winda. Wymiar czasu pracy - pełny etat. System pracy dwuzmianowy. Stanowisko będzie spełniało wymagania przepisów BHP i dokonana zostanie ocena  ryzyka zawodowego. Umowa o pracę na czas nieokreślony  może być poprzedzona umową o pracę na czas określony - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 
W miesiącu lipcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
6.  Niezbędne dokumenty aplikacyjne:
 
A) Dokumenty wymagane:
 
1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.   w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach  związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017r., poz. 894 z późn. zm.);
2) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub  innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
3)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie   ;
     4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
     5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
     6) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
     7) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej - w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego;
     8) koncepcja działalności mediateki.
 
B) Dokumenty dodatkowe:
1) życiorys – curriculum vitae;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia prawa jazdy kat. B;
 
Wymagane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w dodatkowych dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia
wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz                      
z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
 
7.Postępowanie kwalifikacyjne:
 
  1. Etap 1
 na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny złożonych dokumentów i tym samym kwalifikacji kandydatów do 2 etapu  postępowania kwalifikacyjnego.
   2. Etap 2
kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub pocztową o wynikach pierwszego etapu kwalifikacji;
  kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania  zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną droga pocztową lub telefonicznie;
na rozmowę kwalifikacyjną kandydat stawia się  z dokumentem tożsamości.
       
8.Składanie dokumentów :
1.Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2 – Wypożyczalnia /II piętro/, lub pocztą na adres: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2 w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godziny 16:00. Decyduje data faktycznego wpływu do biblioteki.
2. Dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Mediateki”.
3.Dokumenty które wpłyną do Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim po terminie, nie będą rozpatrywane. 
 
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w dziale O bibliotece /ogłoszenia (www.biblioteka-ostrow.pl ).
 
 
 
Dyrektor Biblioteki Publicznej
(-)
 
Włodzimierz Grabowski
 
 
 Informacje dodatkowe
 
1.Administratorem zebranych danych osobowych w procesie rekrutacji jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, z którą można kontaktować się pod adresem: ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym:iod@biblioteka-ostrow.pl 
 
2.  Przekazane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego naboru na wolne stanowisko w Bibliotece Publicznej. W przypadku dobrowolnego podania danych, wykraczających poza zakres określony przepisami prawa (np. numer telefonu, adres poczty e-mail) przetwarzanie wynika  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO -  zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
3.W przypadku wygrania naboru i jednocześnie zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa.
 
4.Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku wygrania naboru, w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania będą zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej.
 
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą dobrowolnym.
 
6. W związku z przekazaniem swoich danych, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W przypadku skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 

Załączniki

  Kwestionariusz osobowy.doc 16 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenia.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się